OPEN CALL 2022

OTVORENÁ VÝZVA NA PRIHLASOVANIE VÝTVARNÝCH PROJEKTOV
Posledný termín na prihlasovanie projektov: 31. 5. 2022
Trvanie projektu: od 4. do 7. augusta 2022
Vernisáž 6. august, pecha-kucha v mesiacoch október, november alebo december


V auguste tohto roku sa uskutoční II. ročník projektu Kláštor Opening. Prvýkrát sa otvára OPEN CALL - otvorená výzva na prihlasovanie umeleckých projektov. Výzva je určená profesionálnym výtvarným umelcom. Multimediálny Kláštor Opening sa vyvíja od roku 2019. Charakteristické je preň situovanie v non-galerijnom prostredí sakrálnej barokovej pamiatky a jej reflektovanie skrz jazyk a optiku vizuálneho umenia. Projekt prioritne rozvíja a prezentuje umeleckú tvorbu, zároveň spôsobom určitého ,,latentného aktivizmu" priťahuje pozornosť verejnosti na pamiatku z polovice 18. storočia - Kláštor hieronymitánov v obci Štiavnické Bane. Jeho súčasťou sú tiež odborné prednášky z oblasti teórie a dejín umenia a súčasného umenia, architektúry, histórie, obnovy a ochrany pamiatok.

Heterogénny charakter a potenciál miesta je podnetný k prezentovaniu diverzných diel v rôznych médiách a formách. Architektúra poskytuje priestor na vystavenie a realizovanie médií a foriem ako socha, objekt, maľba, inštalácia,       site-specific, grafika, performance, kresba, fotografia, video, interaktívne a digitálne umenie, umenie participácie atď. Plocha vnútorného nádvoria lemovaná stenami je vhodná na exteriérové formy a tiež veľkoplošné projekcie.
Samostatnou kategóriou je priestor Kina Hviezda, ktoré bolo do vnútra sakrálnej architektúry vstavané v 60. rokoch. Je vhodné na prezentácie, diskusie a iné formáty spojené s veľkoplošnou projekciou. Tak ako zvyšok priestoru (fara, nádvorie, pivnica, povala) je otvorené inštalovaniu diel, citlivým umeleckým intervenciám, ktoré po deinštalácii nezanechajú stopy.
Akceptované budú len diela predstavujúce ucelený ideový a formálny projekt (ak sa jedná o sériu, je vhodné zahrnúť ju celú, nie iba jeden článok - napr. grafika, fotografia z cyklu). Dielo môže vznikať aj priamo na mieste, pokiaľ to jeho charakter a koncepcia vyžadujú. Realizácie site-specific charakteru sú vítané.
Priestor je rozľahlý a rozmanitý, čo sa týka jeho vzhľadu aj podmienok pre inštaláciu.
Keďže sa jedná o historickú architektúru, kultúrnu a sakrálnu pamiatku, je nevyhnutné pristupovať k nej citlivo. Priestor fary je mimo funkčného elektrického vedenia, počas projektu budú využité elektrické predlžovacie káble vedúce z Kina Hviezda.
Zviditeľnenie pamiatky na ,,periférii" centrálnej B. Štiavnice načrtáva nové alternatívy kultúrneho turizmu. Cieľom je tiež pestovanie kultúrneho povedomia a citlivosti voči verejnému priestoru a pamiatkam.
Vzhľadom k temporálnej povahe diel a k priestoru, ktorý nie je galerijnou prevádzkou, bola v predošlých dvoch ročníkoch zvolená jednorazová prezentácia, ,,večerná vernisáž a komentovaná prehliadka v jednom."

Dielo sa stane súčasťou výstavy a online galérie, v budúcnosti katalógu / publikácie. Výstava bude na jeseň prezentovaná ako komentovaná prehliadka výstavy typu pecha-kucha (miesto konania bude spresnené v auguste).


TÉMA

Témou tohtoročného projektu je taskscape - ,,krajina utváraná ľudskou činnosťou" (Ingold, T., 1993). Termín indikuje špecifiká a tvaroslovie okolitej krajiny formovanej storočiami baníckej aktivity.
Ľudia ako formujúci činiteľ svojimi fyzickými aktivitami tvarovali krajinu, čím ju dotvárali v materiálnej a významovej rovine. Okrem utilitárneho sa v tomto priestore odohrávalo (odohráva) sociálne, kultúrne a politické. Preto antropológia krajinu chápe ako ,,vystávajúcu z napätia medzi materiálnym a sociálnym." (1) Je zviazaná s identitou, osobnou alebo národnostnou, a ,,prináležaním, estetikou a prežitkom, turizmom."[Krajina] vyvstáva z pomedzia histórie a politiky, sociálnych vzťahov a kultúrneho porozumenia..."(2)
S krajinou a ľudskou aktivitou je spojený pojem ,,taskscape" pochádzajúci od Tima Ingolda (3). Takáto krajina je žitá prostredníctvom ľudských každodenných aktivít, ktoré stelesňujú sociálne predstavy do konkrétnych situácií. Týmto spôsobom sa materializuje žitý a zažívaný svet.
,,Banská Štiavnica (a Štiavnické Bane) sa nachádzala v dosahu významných európskych centier vedy a techniky a postupne sa sama stala jedným z nich. [...] podieľala sa na formovaní a dynamizácií modernej industriálnej epochy [...]. Vývoj [...] regiónu bol mimoriadne dynamický [...]. Baníctvo, hutníctvo a nadväzné využívanie mechanickej energie, obzvlášť vodnej, hospodárenie na pôde a v lesoch, zložitá doprava, rozsiahla remeselná výroba a stavebná činnosť, ale aj dovoz potravín a spotrebných tovarov, to všetko na vysokej úrovni. [...]
Projekt je finančne podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Ďakujeme!
Prevratné zmeny zanechali nezmazateľné stopy na charaktere krajiny. Prelína sa tu agrárna, montánna a lesná krajina s výrazne funkčne diferencovanou urbanizáciou. Ťažisko má v historickom stredovekom meste a postupne prechádza do jeho novovekých sídlisk a do skupinového vidieckeho osídlenia, dnes už aj (najmä) rekreačného charakteru." (4)


ORGANIZÁTOR ZABEZPEČUJE:

a) Autorský honorár vo výške 180 €
b) Ubytovanie na 3 noci
c) Pomoc pri inštalácií
d) PR, propagácia

ŽIADOSŤ MUSÍ OBSAHOVAŤ:

a) Popis projektu (max. 3000 znakov), vizualizácia, technické parametre a požiadavky
b) CV - stručný životopis autora/autorky
c) Portfólio vo formáte PDF alebo odkaz na webovú stránku autora
Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu: klastor.opening@gmail.com
Posledný termín odoslania žiadosti je 31. máj 2022.

Žiadosti posudzuje a víťazný projekt vyberá odborná porota v zložení:

doc. Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD.
doc. Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD.
PhDr. Alena Vrbanová, PhD.
Mgr. art. Michaela Šuranská

Kurátorka výstavy: Michaela Šuranská (kurátorka Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici, autorka projektu Kláštor Opening)


Projekt je finančne podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Ďakujeme!                                        Projekt sa uskutočňuje v spolupráci s obcou Štiavnické Bane a s UM, Centrum nezávislého vizuálneho umenia.           

 


_____________________________________________________________

Použitá literatúra:

1, 2 / KRIŠTUF, P., ZÍKOVÁ, T. a kol.: Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni,2015. 127 s.

3/ INGOLD, T. (1993). The Temporality of the Landscape. World Archaeology, 25(2), 152-174. https://www.jstor.org/stable/124811

4 / LICHNER, M. a kol.: Banská Štiavnica. Svedectvo času. Banská Bystrica: Štúdio Harmony 2002. 256 s. ( Ed. Genius loci. )